Stadgar

Stadgar för C4-sällskapet

Antagna vid årsmötet den 11 maj 2005 och reviderade vid årsmöte den 3 mars 2009, den 16 februari 2011 samt den 22 februari 2012.

1. Firma

Föreningens firma är ”C4-sällskapet” (C4 Society).

C4 uttydes som ”Command Control Communications Computer”.

Vanligen användes kortformen C4, som också är föreningens signum.

På engelska används benämningen C4 Society.

2. Syfte

Föreningens syfte är att befrämja samverkan mellan personer som genom handling visat sig verka för en vidareutveckling av datorstödda informations- och beslutssystem, främst för försvarstillämpningar, och spridande av kunskap i avsikt att skapa ett fördjupat intresse för sådan utveckling och sådana system.

3. Medlemmar

Enskilt medlemskap i föreningen kan erhållas av person som gjort betydande insatser inom föreningens intresseområde, och som visat förmåga att genom kollegialt tankeutbyte genomlysa och vidareutveckla detta område.

Medlemskap tilldelas av årsmötet, se §5: Inval av nya medlemmar.

Enskild person kallas att kandidera till medlemskap i föreningen om minst tre enskilda medlemmar så påfordrar och styrelsen ger sitt samtycke. Person som accepterar att kandidera benämnes aspirant. Aspiranter inbjudes av styrelsen att deltaga i föreningens sammankomster.

Till stödjande medlem utser styrelsen förening, bolag eller annan juridisk person, som förklarat sig villig att stödja föreningens verksamhet. Årsavgift för stödjande medlemmar överenskommes mellan varje sådan medlem och styrelsen. Efter hemställan därom bereds stödjande medlem tillfälle att närvara vid revision av föreningens räkenskaper.

Till seniormedlem kan av årsmötet eller styrelsen utses enskild medlem som gjort sig särskilt förtjänt därav.

4. Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse om minst

ordförande, sekreterare och skattmästare,

som var för sig väljs vid årsmötet för ett år i sänder.

Styrelsen kan till sig adjungera andra medlemmar att biträda i arbetet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de av årsmötet valda ledamöterna är närvarande.

5. Årsmöte

Årsmöte skall avhållas under första kvartalet varje kalenderår.

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen (via e-post eller brev) minst fjorton dagar före mötet.

Föreningens verksamhetsår skall vara från 1 januari till 31 december.

Vid årsmötet skall åtminstone följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två medlemmar att jämte mötesordförande justera protokollet samt att vid behov agera som rösträknare under mötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • Beslut om disposition av behållningen från föregående år
 • Förslag som styrelsen väckt eller som av medlem inlämnats till styrelsen senast den 15 december. (Förslaget (-n) skall distribueras tillsammans med kallelsen till mötet)
 • Val av styrelse (enligt §4) (Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse om minst ordförande, sekreterare och skattmästare, som var för sig väljs vid årsmötet för ett år i sänder)
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning om två medlemmar
 • Inval av nya medlemmar
 • Utträde ur föreningen
 • Fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar
 • Övriga frågor

 

6. Övriga föreningssammankomster

Årsmöte och därutöver erforderliga urtima möten är föreningens beslutsmöten. Urtima möte skall avhållas om styrelsen eller minst fem medlemmar så anser. Vid beslutsmöte skall beslutsprotokoll föras. Kallelse med dagordning skall ske skriftligen minst fjorton dagar före beslutsmöte.

Sammankomst som ej är beslutsmöte är arbetsmöte. Om årsmöte ej annat beslutar, skall arbetsmöte avhållas minst fyra gånger per verksamhetsår. Arbetsmöte kan kombineras med beslutsmöte.

Vid arbetsmöte skall minst ett föredrag eller motsvarande, t.ex. paneldebatt, inom föreningens intresseområde framföras av medlem, aspirant eller inbjuden person.

Kallelse till arbetsmöte skall ske minst fjorton dagar före mötet.

7. Rösträtt, närvaro- och yttranderätt

Rösträtt vid föreningens sammankomster har endast personligen närvarande enskilda medlemmar. Varje medlem har en röst.

Närvarorätt och yttranderätt har, förutom enskild medlem och aspirant, även stödjande medlem genom ett befullmäktigat ombud.

Styrelsen eller årsmötet kan bevilja enskilda personer närvaro- och yttranderätt vid föreningssammankomst.

Till arbetsmöte har medlem rätt att medföra gäster, om dessa har anmälts i förväg till styrelsen.

8. Tecknandet av föreningens firma

Föreningens firma skall tecknas av antingen

ordföranden och en annan styrelseledamot i förening
eller

skattmästaren vad avser ekonomiska transaktioner via bank, bankgiro eller postgiro.

9. Matrikel

Matrikel som förtecknar medlemmar, seniormedlemmar, aspiranter och föregående verksamhetsårs stödjande medlemmar liksom styrelseledamöter, revisorer och valberedning skall finnas och av styrelsen hållas uppdaterad.

10. Föreningens annaler

Föredrag, som framförts vid föreningssammankomst, skall samlas årsvis i föreningens annaler.

Styrelsen må i annalerna även införa annan information av intresse för föreningen och dess medlemmar.

11. Föreningsnål

Nål med föreningens signum tilldelas av styrelsen enligt följande:

Guld seniormedlem

Silver enskild medlem

Järn aspirant, eller annan person som gjort sig förtjänt därav

12. Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar måste fattas av två konsekutiva beslutsmöten. varav minst ett skall vara årsmöte. Vid det sist avhållna beslutsmötet skall beslutet ha fattats med minst två tredjedelars majoritet. Om så ej sker skall frågan anses ha fallit.

13. Utträde ur föreningen

Medlem kan begära utträde ur föreningen med omedelbar verkan. Återbetalning av erlagda avgifter sker inte.

Om en medlem under två på varandra följande verksamhetsår inte deltagit i sällskapets aktiviteter eller under samma tidsperiod underlåtit att betala medlemsavgiften, skall frågan om eventuell uteslutning prövas av styrelsen.

Eventuellt beslut om uteslutning tas vid ordinarie årsmöte efter styrelsens rekommendation och, om möjligt, efter medlemmens hörande.

14. Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösande måste fattas av två konsekutiva beslutsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Vid det sist avhållna beslutsmötet skall beslutet ha fattats med minst två tredjedelars majoritet. Om så ej sker skall frågan anses ha fallit.


Stadgar för C4