Medlemmar

Enskilt medlemskap i föreningen kan erhållas av person som gjort betydande insatser inom föreningens intresseområde, och som visat förmåga att genom kollegialt tankeutbyte genomlysa och vidareutveckla detta område.

Medlemskap tilldelas av årsmötet, se §5: Inval av nya medlemmar..

Enskild person kallas att kandidera till medlemskap i föreningen om minst tre enskilda medlemmar så påfordrar och styrelsen ger sitt samtycke. Person som accepterar att kandidera benämnes aspirant. Aspiranter inbjudes av styrelsen att deltaga i föreningens sammankomster.

Till stödjande medlem utser styrelsen förening, bolag eller annan juridisk person, som förklarat sig villig att stödja föreningens verksamhet. Årsavgift för stödjande medlemmar överenskommes mellan varje sådan medlem och styrelsen. Efter hemställan därom bereds stödjande medlem tillfälle att närvara vid revision av föreningens räkenskaper.

Till seniormedlem kan av årsmötet eller styrelsen utses enskild medlem som gjort sig särskilt förtjänt därav.